15 copy 300x131 - کیسه هوا در چه تصادفاتی فعال میشود و در چه تصادفاتی فعال نمیشود!

 

خودروهای داخلی و بسیاری از خودروهای وارداتی با کیسه هوای راننده و سرنشین جلو تولید و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرند. اما با توجه به جدید بودن آپشن کیسه هوا (ایربگ) شاید عده ای از برخی نکات ایمنی مربوط به این سیستم بی اطلاع باشند.

به گزارش خودروکار، مواردي وجود دارند که به رغم تصادفات خودرو از جلو کيسه هوا فعال نمی شوند، این موارد عبارتند از:

۱- تغییر شکل شدیدی که در یک نقطه متمرکز باشد همانند برخورد با دکل های تلفن.

۲- تغيير شكل هايي كه به تدريج صورت مي گيرد. مانند برخورد از پشت به كاميون در حال حركت.

۳- در تصادف های که خودرو به طور مورب از جلو به مانع برخورد کند.

– مواردي كه كيسه هواي جلو فعال نمی شود:

۱- در تصادف هاي كه مانع مورد برخورد تغيير شكل زيادي بدهد مانند برخورد به پهلوي ماشين ديگر.

۲- در تصادف هایي كه ضربه و تغيير شكل در نواحي متعدد و پس از برخوردهاي مكرر صورت پذيرد. چرخش روی سقف.

۳- وقتی یک خودروی دیگر از پشت به خودروی شما برخورد نماید.

۴- اگر خودرو دو يا چند بار بصورت پياپي تصادف كند و در يكي از آنها كيسه هوا فعال شود در تصادف بعدي كيسه هوا عملكردي نخواهد داشت. زيرا كيسه های هوا طوري طراحي شده اند كه پس از عمل كردن و منبسط شدن خالي شده و منقبض مي گردد.